Kabala büyüsü nedir ? Nasıl yapılır ?

Kabala büyüsü, kökeni antik dönemlere dayanan mistik bir uygulamadır. Bu büyü, Kabala adı verilen eski bir Yahudi öğretisinin temelini oluşturur. Bu makalede, Kabala büyüsünün geçmişi, tarihçesi, nasıl yapılışı ve belirtileri konularını detaylı bir şekilde ele alacağız.

 1. Kabala Büyüsünün Geçmişi

Kabala büyüsü, M.Ö. 12. yüzyıla kadar uzanan zengin bir tarihe sahiptir. İlk olarak Orta Çağ’da Yahudi bilginleri tarafından geliştirilen Kabala, Tanrı’nın varlığını ve evrenin doğasını anlamaya yönelik bir öğretidir. Kabala büyüsü, bu öğretinin pratik uygulamalarını içerir ve mistik bir deneyim sunar.

 1. Kabala Büyüsünün Tarihçesi

Kabala, özellikle 13. yüzyılda İspanya’da yaşayan Yahudi bilgini Moses de Leon tarafından yazılan Zohar adlı eserle daha da yaygın hale geldi. Zohar, Kabala’nın temel metni olarak kabul edilir ve birçok Kabalist uygulamanın temelini oluşturur. Bu dönemde, Kabala büyüsü daha da derinleşti ve farklı topluluklarda farklı varyasyonlara sahip oldu.

 1. Kabala Büyüsünün Yapılışı

Kabala büyüsü, ritüel, semboller, dua ve sayıların özel bir kombinasyonunu içeren karmaşık bir uygulamadır. Bu büyü genellikle bir rehber eşliğinde yapılır ve öğrenci, öğretileri anlamak ve doğru bir şekilde uygulamak için uzun bir eğitim sürecinden geçer. Kabala büyüsü, meditasyon, dualar, sembollerin çizilmesi gibi çeşitli unsurları içerir ve kişinin manevi bir deneyim yaşamasına odaklanır.

 1. Kabala Büyüsünün Belirtileri

Kabala büyüsü yapıldığında, çeşitli belirtiler ortaya çıkabilir. Bu belirtiler kişiden kişiye değişebilir, ancak genellikle şunları içerir:

 • Zihinsel ve duygusal açıdan bir aydınlanma hissi,
 • Spiritüel bir bağlantı hissi,
 • Sembolik rüyalar ve görüntüler,
 • Olağanüstü olayların gerçekleşmesi,
 • Pozitif enerji ve içsel huzur hissi.

Sonuç

Kabala büyüsü, tarihi zenginliği, derin öğretileri ve mistik deneyimiyle dikkat çeken bir uygulamadır. Ancak, bu tür büyülerin karmaşıklığı ve potansiyel riskleri göz önüne alındığında, herkesin bu tür uygulamalara dikkatli bir şekilde yaklaşması önemlidir. Kabala büyüsü, bir kişinin manevi yolculuğunu desteklemek için derinlemesine öğrenilmeli ve dikkatlice uygulanmalıdır.

Kabala büyüsü

Kabalist kimdir ? Kabalistlerin amacı nedir ?

Kabalist, Kabala öğretilerini inceleyen ve bu mistik öğretileri anlamaya çalışan bir bilgindir. Kabala, Yahudi geleneklerinde kökleri bulunan eski bir öğretidir ve evrenin, Tanrı’nın, insanın ve diğer varlıkların doğasını anlamaya yönelik derin bir araştırma konusudur. Bu makalede, Kabalist kavramının ne anlama geldiğini, Kabala öğretilerini inceleyen bilgelerin rolünü ve Kabalistlerin takip ettiği yolu detaylı bir şekilde ele alacağız.

 1. Kabala Nedir?

Kabala, esasen “alınacak” veya “görülecek” anlamına gelen bir İbranice kelimesidir. Bu öğreti, evrenin anlamını ve varoluşun derinliklerini anlamaya çalışan bir dizi mistik ve teozofik öğretiyi içerir. Kabala, Yahudi geleneklerinde kökleri bulunsa da, zamanla farklı kültürlerde de etkiler bırakmış ve birçok farklı yorum ve uygulamayı içermiştir.

 1. Kabala’nın Temel İlkeleri

Kabala’nın temel ilkeleri, evrenin bir bütün olarak anlaşılması, Tanrı’nın sırlarının çözülmesi ve insanın ruhsal yükselişi gibi konuları içerir. Öğretiler, semboller, sayılar ve harfler aracılığıyla karmaşık bir dil kullanır. Ayrıca, Sephirot adı verilen on emanet nokta üzerinden evrensel enerjinin akışını temsil eder.

 1. Kabalistlerin Rolü

Kabalistler, Kabala öğretilerini anlamaya çalışan ve bu öğretileri pratiğe döken kişilerdir. Genellikle uzun bir eğitim sürecinden geçerler ve öğretileri anlamak için derinlemesine bir içsel çalışma yaparlar. Kabalistler, sadece kendi manevi gelişimleriyle ilgilenmezler; aynı zamanda öğretileri aracılığıyla diğer insanlara rehberlik etme sorumluluğunu da üstlenirler.

 1. Kabala Yolunun Takip Edilmesi

Kabalistler, öğretileri uygulamak için çeşitli araçlar kullanır. Meditasyon, dua, sembolizm ve ritüeller, Kabala yolunu takip edenlerin manevi deneyimini zenginleştirmek amacıyla sıkça kullanılan araçlardır. Aynı zamanda, Kabalistler, öğretilerin derinliklerine inmek ve evrenin sırlarını çözmek için sık sık sembolik metinleri ve kutsal yazıları incelerler.

Sonuç

Kabalistler, Kabala öğretilerinin bilge ustaları olarak, evrenin ve insanın doğasını anlamaya çalışan derin düşünürlerdir. Bu öğretileri pratiğe dökmek, manevi bir bilinç seviyesine ulaşmak ve başkalarına rehberlik etmek, Kabalistlerin genel amacıdır. Ancak, Kabala yolunu takip etmek karmaşık ve uzun bir süreçtir ve derin bir içsel çaba ve bağlılık gerektirir.

Gematria ve Kabala İlişkisi 

Gematria ve Kabala, Yahudi mistisizmi içinde önemli bir yer tutan iki kavramdır ve birbirleriyle sıkı bir ilişkiye sahiptirler. Gematria, İbranice alfabesindeki harflerin sayısal değerlerini kullanarak kelimelerin sayısal eşdeğerlerini bulma pratiğini ifade ederken, Kabala ise evrenin doğasını anlamak, Tanrı ile bağlantı kurmak ve manevi yükselişi anlamak amacıyla derin mistik öğretileri içeren bir Yahudi öğretisidir.

 1. Gematria Nedir?

  Gematria, her İbranice harfin sayısal bir değeri olduğu düşüncesi üzerine kurulu bir sistemdir. Örneğin, İbranice alef (א) harfi için 1 değerine, bet (ב) harfi için 2 değerine ve böyle devam eder. Kelimelerin veya cümlelerin bu sayısal değerlerinin toplanması sonucunda, farklı kelimeler arasında anlamlı sayısal bağlantılar ortaya çıkabilir. Gematria, özellikle kutsal yazılar ve dini metinlerde anlam katmanlarını keşfetmek amacıyla kullanılır.

 2. Gematria ve Kabala İlişkisi

  Gematria, Kabala öğretileri içinde sıkça kullanılan bir araçtır. Kabala’nın temelini oluşturan Zohar metni ve diğer Kabalistik eserler, Gematria’nın sayısal analizlerini içerir. Kabalistler, bu sayısal değerlerin kelimeler ve cümleler arasında gizli anlamların açığa çıkarılmasına yardımcı olduğuna inanır. Gematria, Kabala’nın sembollerle, sayılarla ve harflerle yoğrulmuş karmaşık öğretilerini destekleyen bir araçtır.

 3. Kabala’da Gematria’nın Rolü

  Kabala, evrenin derinliklerini anlamaya çalışan bir öğreti olduğundan, Gematria, bu anlayışa ulaşmada kullanılan bir anahtardır. Özellikle Kabala’nın Sephirot ağacı üzerindeki on emanet noktanın sayısal değerleri ve bu değerlerin kutsal yazılarda nasıl yansıdığı üzerine yapılan analizlerde Gematria büyük bir öneme sahiptir. Kabalistler, Gematria’nın sayıların ve harflerin ötesinde gizli anlamların keşfi için bir rehber olduğuna inanır.

Sonuç olarak, Gematria ve Kabala birbirini tamamlayan iki önemli kavramdır. Gematria, sayısal analizlerle kelimelerin derin anlamlarını açığa çıkarmada kullanılırken, Kabala, bu sayısal bağlantıları evrenin mistik doğası hakkında daha derin bir anlayışa ulaşmak için kullanır. Bu iki kavram bir araya geldiğinde, Kabala’nın derinliklerine inmek ve gizli anlamları keşfetmek için güçlü bir araç seti ortaya çıkar.

Kimler Kabala Büyüsü yapabilir ?

Kabala büyüsü, geleneksel olarak Kabalistler veya Kabala öğretilerini derinlemesine anlayan kişiler tarafından uygulanan bir mistik uygulamadır. Ancak, bu tür uygulamalar genellikle dini veya spiritüel liderlik, rehberlik ve öğreti gerektiren karmaşık ritüeller içerdiğinden, herkesin bu tür bir büyüyü sorunsuz bir şekilde gerçekleştirmesi mümkün değildir. İşte Kabala büyüsünü uygulamak için uygun adayların bazı özellikleri:

 1. Kabala Bilgisi ve Eğitimi: Kabala büyüsünü uygulayabilmek için, kişinin Kabala öğretilerini anlaması ve bu öğretileri içselleştirmiş olması önemlidir. Kabala, derin bir mistik öğreti olduğu için, bu konuda eğitimli olmak ve öğretileri doğru bir şekilde yorumlamak önemlidir.
 2. Spiritüel Deneyim: Kabala büyüsü, genellikle manevi bir deneyimi içerir. Bu nedenle, uygulayıcıda spiritüel bir duyarlılık ve deneyim olması önemlidir. Meditasyon, dua ve benzeri spiritüel uygulamalara aşina olmak, Kabala büyüsünü daha etkili bir şekilde gerçekleştirmeye yardımcı olabilir.
 3. Etiğe Saygı: Kabala öğretileri, evrensel bir bağlantı, sevgi ve etik değerler üzerine odaklanır. Bu nedenle, Kabala büyüsü uygulayacak kişinin etik değerlere saygı göstermesi, olumlu niyetlerle yaklaşması önemlidir.
 4. Ritüel Uygulamalara Saygı: Kabala büyüsü, özel ritüeller, semboller ve sayısal kombinasyonlar içerir. Bu ritüellere saygı göstermek ve doğru bir şekilde uygulamak, büyünün etkili olabilmesi için önemlidir.
 5. Bağlam ve Amacın Farkındalığı: Kabala büyüsü genellikle belli bir bağlam ve amacın etrafında gerçekleştirilir. Uygulayıcı, bu bağlam ve amaçları doğru bir şekilde anlamalı ve uygulamayı bu çerçevede gerçekleştirmelidir.

Önemli bir not: Kabala büyüsü gibi mistik uygulamalara girişmeden önce, uzman bir rehber veya eğitmenle çalışmak, dini veya spiritüel bir liderlikten destek almak ve kendi yeteneklerinizi doğru bir şekilde değerlendirmek önemlidir. Mistik uygulamalar ciddi bir içsel çalışma ve sorumluluk gerektirir.

Kabala sadece Yahudiler tarafından mı yapılır ?

Kabala Yahudi kökenli bir mistik öğretidir. Kabala, Yahudi geleneklerinin bir parçası olarak kabul edilir ve öğretileri genellikle Yahudi kutsal metinlerine, özellikle de Tanah’a (Yahudi Kutsal Kitabı) dayanır. Bu mistik öğreti, evrenin doğasını, Tanrı’nın sırlarını, insanın manevi yükselişini ve yaratılışın derin anlamını anlamaya yönelik karmaşık bir sistem içerir.

Kabala öğretileri, özellikle 13. yüzyılda İspanyol Yahudi bilgini Moses de Leon tarafından yazılan Zohar adlı eserle önem kazanmıştır. Zohar, Kabala’nın temel metni olarak kabul edilir ve bu metin, öğretilerin daha geniş bir kitleye ulaşmasına ve Kabala’nın yayılmasına katkıda bulunmuştur.

Kabala’nın temel öğretileri arasında Sephirot ağacı, Ain Sof (Sonsuz), Ein Sof Or (Sonsuz Işık), harflerin sayısal değerleri olan Gematria, ve Sefirot adı verilen on emanet nokta bulunur. Kabala’nın öğretileri genellikle semboller, sayılar ve derin anlam yüklü kavramlarla doludur.

Ancak, Kabala, yalnızca dini bir öğreti olarak değil, aynı zamanda mistik bir bilgeliği içeren bir sistem olarak da değerlendirilebilir. Kabala öğretileri, sadece Yahudi geleneklerinde değil, zaman içinde farklı kültürlerde ve dini gruplarda da etkiler bırakmıştır. Ancak, Kabala’nın kökeni Yahudi geleneklerine dayanmaktadır ve genellikle bu bağlamda incelenir.

Günümüzde Ünlü Kabalistler

Kabala öğretilerini derinlemesine anlayan ve bu öğretileri yaymış veya etkilemiş birçok ünlü Kabalist bulunmaktadır. İşte dünyaca ünlü Kabalistlerden bazıları:

 1. Rabbi Isaac Luria (Arizal): 16. yüzyılın ortalarında yaşamış olan Arizal, Kabala’nın birçok temel konseptini geliştirmesiyle tanınır. Özellikle, Lurianik Kabala olarak adlandırılan öğretileri, Kabala’nın önemli bir okulunu oluşturmuştur.
 2. Rabbi Moses Cordovero: 16. yüzyılın başında yaşamış olan Cordovero, Kabala’nın önde gelen figürlerinden biridir. Öğretileri, Lurianik Kabala’nın temellerini atmış ve bu alanda önemli bir etki yaratmıştır.
 3. Rabbi Yehuda Ashlag (Başlangıç): 20. yüzyılın başlarında yaşamış olan Ashlag, özellikle “Sulam” adlı eseriyle tanınır. Bu eser, Zohar’ı anlamak için geniş bir rehberlik sağlar ve Kabala öğretilerinin modern anlayışına katkıda bulunur.
 4. Rabbi Nachman of Breslov: 18. yüzyılın sonlarına doğru yaşamış olan Rabbi Nachman, Breslov Hasidik hareketinin kurucusudur. Onun öğretileri, manevi keşif, dua ve kişisel gelişim konularında önemli Kabalistik unsurları içerir.
 5. Aryeh Kaplan: 20. yüzyılın ortalarında yaşamış olan Kaplan, Kabala öğretilerini çağdaş bir şekilde ele alarak bir dizi kitap yazmıştır. Kaplan’ın eserleri, Kabala’nın derinliklerine inmek isteyenler için önemli bir kaynak oluşturur.
 6. Madonna (Yehuda Berg ile ilişkili): Ünlü pop şarkıcısı Madonna, Kabala öğretilerine olan ilgisiyle bilinir. Kabala eğitmeni Yehuda Berg ile çalışmış ve bu öğretileri daha geniş bir kitleye tanıtmıştır.
 7. Philip Berg: Madonna’nın da eğitmeni olan Philip Berg, Kabala merkezi olan Kabbalah Centre’ın kurucusudur. Berg, Kabala öğretilerini daha geniş kitlelere ulaştırmak için çaba göstermiştir.

Bu isimler, Kabala’nın farklı dönemlerdeki önemli temsilcileridir. Ancak, Kabala, tarih boyunca birçok bilgin ve öğrenci tarafından öğrenilmiş ve öğretilmiştir.

Kabala ve Medyum İlişkisi

Kabala, geleneksel olarak Yahudi mistisizmi içinde bir öğreti olarak kabul edilir ve öğretiler genellikle dini liderler ve öğretmenler tarafından öğretilir. Kabala, karmaşık semboller, sayılar ve ritüeller içerdiği için bu öğretileri anlamak ve uygulamak uzun yıllar süren bir eğitim ve derin bir içsel çalışma gerektirir. Kabala uygulamaları genellikle dini ve etik bağlamlar içinde yer alır.

Medyumlar ise genellikle enerji okuma, spiritüel rehberlik ve benzeri konularda hizmet veren kişilerdir. Medyumlar, Kabala’nın karmaşık öğretilerini anlamak ve doğru bir şekilde uygulamak için genellikle bu alanda özel eğitim almamışlardır. Kabala büyüsü veya ritüelleri konusunda uzmanlaşmış medyumlar olması pek yaygın değildir.

Kabala öğretileri, genellikle rabbiler, öğretmenler ve öğrenciler arasında aktarılan dini bir miras olarak kabul edilir. Bu nedenle, Kabala’yı anlamak ve uygulamak isteyen kişilerin genellikle Yahudi öğretmenler veya Kabala öğretmenleri ile çalışmaları önerilir. Kabala uygulamaları, geleneksel bir öğrenim süreci içinde öğrenilmesi gereken karmaşık ve derin öğretiler içerir.

Herhangi bir spiritüel uygulama konusunda, seçilen rehberin güvenilirliği, deneyimi ve eğitimi büyük önem taşır. Ancak, Kabala öğretileri konusunda özel bir eğitim almadan veya geleneksel bir öğrenim sürecini tamamlamadan medyumların bu öğretileri etkili bir şekilde uygulamaları zordur.

 

“Kabala büyüsü nedir ? Nasıl yapılır ?” üzerine 3 yorum

Yorum yapın