Masonluk Nedir ? Kurucusu Kimdir ? Kimler Mason Olabilir ?

Masonluk Nedir ?

Masonluk, ortaçağ taş ustalarının loncalarına dayanan bir kardeşlik organizasyonudur. Modern Masonluk, 17. yüzyılda İngiltere’de ortaya çıkan ve günümüzde dünya genelinde yaygın olan bir topluluktur. Masonluk, ahlaki ve etik değerleri, kardeşlik, yardımseverlik ve kişisel gelişim gibi ilkeleri teşvik eder. Masonluk, üyelerinin karakterini geliştirmeyi, topluma hizmet etmeyi ve kardeşlik bağlarını güçlendirmeyi amaçlayan ritüeller ve semboller kullanır.

Temel İlkeler ve Değerler
 • Kardeşlik: Masonluk, üyeleri arasında güçlü bir kardeşlik bağı kurmayı hedefler. Üyeler, birbirlerine yardım eder ve destek olur.
 • Ahlak ve Etik: Masonluk, yüksek ahlaki ve etik değerleri teşvik eder. Üyelerinin dürüst, adil ve erdemli bireyler olmasını bekler.
 • Eğitim ve Kişisel Gelişim: Masonlar, sürekli olarak kendilerini geliştirmeye ve bilgilerini artırmaya teşvik edilirler.
 • Yardımseverlik: Masonluk, yardımseverlik ve hayırseverlik faaliyetlerini destekler. Üyeler, ihtiyaç sahiplerine yardım etmeye yönelik çalışmalar yaparlar.

Kimler Mason Olabilir ?

Masonluk, belirli kriterleri karşılayan bireylerin üye olabileceği bir organizasyondur. Genellikle kabul edilmek için aşağıdaki şartlar aranır:

 1. Yetişkin Olmak: Masonluk başvurusu yapacak kişinin genellikle 18 yaşını doldurmuş olması gerekir.
 2. İyi Bir Karaktere Sahip Olmak: Başvuran kişinin dürüst, ahlaki değerlere sahip ve güvenilir biri olması beklenir.
 3. Özgür ve İyi Bir Nam Sahibi Olmak: Başvuran kişinin özgür bir iradeye sahip olması ve toplumda iyi bir itibara sahip olması önemlidir.
 4. Masonik İnançları Benimsemek: Başvuran kişinin Masonluğun ilkelerini ve değerlerini kabul etmesi gerekmektedir.
 5. Bir Tavsiye Mektubu Almak: Genellikle başvuru yapan kişinin bir Mason tarafından tavsiye edilmesi gerekir.

Masonluğun Kurucusu Kimdir ?

Masonluğun modern hali olan “Özgür Masonluk” (Freemasonry), resmi olarak 1717 yılında Londra’da kurulan “Birleşik Büyük Loca” (United Grand Lodge of England) ile başlatılmıştır. Bu organizasyon, dört Londra locasının birleşmesiyle oluşmuş ve günümüzdeki Masonluk sisteminin temelini atmıştır. Ancak, Masonluğun kökenleri daha eskiye, Ortaçağ’ın taş ustalarının loncalarına dayanmaktadır. Bu nedenle, Masonluğun tek bir kurucusu yoktur; aksine, yüzyıllar boyunca gelişen bir gelenek ve pratikler bütünü olarak görülmektedir.

Masonluk ve Kabala İlişkisi 

Masonluk ve Kabala, her ikisi de zengin sembolizm ve ezoterik öğretiler içeren sistemlerdir. Bu nedenle, bazı insanlar arasında Masonluk ve Kabala arasındaki ilişki hakkında spekülasyonlar ve teoriler ortaya çıkmıştır. Aşağıda Masonluk ve Kabala arasındaki ilişkiyi ve benzerlikleri detaylandıracağım.

Masonluk Nedir ?

Masonluk, 17. yüzyılda İngiltere’de ortaya çıkan ve dünya genelinde yayılan bir kardeşlik organizasyonudur. Masonluk, üyelerine ahlaki ve etik değerleri öğretmeyi amaçlayan ritüeller ve sembollerle doludur. Masonlukta, kişisel gelişim, kardeşlik ve topluma hizmet gibi ilkeler vurgulanır.

Masonluğun Temel İlkeleri
 1. Kardeşlik: Üyeler arasında güçlü bağlar kurmak.
 2. Ahlak ve Etik: Yüksek ahlaki ve etik değerleri teşvik etmek.
 3. Eğitim ve Kişisel Gelişim: Üyelerin sürekli öğrenmelerini ve kendilerini geliştirmelerini sağlamak.
 4. Yardımseverlik: İhtiyaç sahiplerine yardım etmek.

Kabala Nedir?

Kabala, Yahudi mistisizmi ve ezoterik felsefesidir. Kabala, Tanrı, evren ve insan ruhu hakkında derin ve sembolik öğretiler içerir. Kabala, 12. ve 13. yüzyıllarda Avrupa’da (özellikle İspanya ve Fransa’da) gelişmiştir. Kabala, Tevrat’ın mistik yorumlarını içerir ve Sefirot (Tanrı’nın 10 emanasyonu) gibi karmaşık sembolik sistemleri kullanır.

Kabalistik Öğretiler
 1. Sefirot Ağacı: Tanrı’nın 10 emanasyonunu ve evrenin yapısını açıklar.
 2. Zohar: Kabala’nın temel metinlerinden biri olan Zohar, Tevrat’ın mistik yorumlarını içerir.
 3. En Sof: Tanrı’nın sonsuz ve sınırsız doğasını tanımlar.
 4. Reenkarnasyon: Ruhların döngüsel olarak yeniden doğuşunu ve gelişimini açıklar.

Masonluk ve Kabala Arasındaki Benzerlikler

Ezoterik Öğretiler ve Semboller

Her iki sistem de zengin sembolizm ve ezoterik öğretiler içerir. Masonlukta kullanılan birçok sembol ve ritüel, derin manevi ve felsefi anlamlar taşır. Benzer şekilde, Kabala da semboller ve ezoterik öğretilerle doludur. Bu semboller ve öğretiler, insanın ruhsal yolculuğunu ve evrenin doğasını anlamaya yöneliktir.

Manevi ve Ahlaki Gelişim

Hem Masonluk hem de Kabala, bireylerin manevi ve ahlaki gelişimine büyük önem verir. Masonluk, üyelerini daha iyi insanlar olmaya teşvik ederken, Kabala da ruhun manevi gelişimini ve Tanrı’ya daha yakın olmayı amaçlar.

Gizlilik ve Seçicilik

Masonluk ve Kabala, ezoterik bilgilerini sadece belirli kişilere açıklar. Masonluk, üyelerinin belirli ritüel ve öğretilere erişim kazanması için dereceler ve aşamalar kullanır. Benzer şekilde, Kabala da tarih boyunca genellikle sadece belirli bilgi ve olgunluk seviyesine ulaşmış kişilere öğretilmiştir.

Masonluk ve Kabala Arasındaki Farklılıklar

Köken ve Amaç

Masonluk, Ortaçağ taş ustalarının loncalarına dayanan bir kardeşlik organizasyonu olarak ortaya çıkmıştır ve ahlaki, etik ve kardeşlik ilkelerine dayanır. Kabala ise Yahudi mistisizminin bir parçasıdır ve Tanrı, evren ve insan ruhu hakkındaki derin mistik öğretileri içerir.

Öğretiler ve Ritüeller

Masonluk ve Kabala, farklı kökenlere ve öğretilere sahiptir. Masonluk, ritüeller ve sembollerle ahlaki ve etik değerleri öğretirken, Kabala, Tevrat’ın mistik yorumları ve Tanrı’nın doğası hakkında derin teolojik ve felsefi öğretiler sunar.

Masonluk ve Kabala’nın Tarihsel Etkileşimleri

Masonluk ve Kabala arasında doğrudan bir tarihi bağlantı olmamakla birlikte, bazı Masonik yazarlar ve düşünürler Kabala’nın sembolizmi ve öğretilerinden etkilenmiş olabilirler. Özellikle 18. ve 19. yüzyıllarda, Avrupa’da ezoterik düşünceye ilgi duyan bazı Masonlar, Kabalistik öğretileri araştırmış ve bu öğretileri Masonik sembolizmle ilişkilendirmişlerdir.

Sonuç

Masonluk ve Kabala, her ikisi de zengin sembolizm ve ezoterik öğretiler içeren iki farklı sistemdir. Aralarında bazı benzerlikler bulunsa da, kökenleri, amaçları ve öğretileri bakımından farklılık gösterirler. Masonluk, ahlaki ve etik değerleri öğretmeye odaklanan bir kardeşlik organizasyonuyken, Kabala, Yahudi mistisizminin derin teolojik ve felsefi öğretilerini içerir. Her iki sistem de bireylerin manevi ve ahlaki gelişimine katkıda bulunmayı hedefler ve bu nedenle ezoterik bilgi ve sembolizme büyük önem verirler.

Masonluğun Tarihsel Gelişimi

 • Ortaçağ Loncaları: Masonluğun kökenleri, Avrupa’daki ortaçağ taş ustalarının loncalarına dayanmaktadır. Bu loncalar, yapılar inşa eden taş ustalarının mesleki birlikleriydi.
 • Operatif Masonluktan Spekülatif Masonluğa: Zamanla, bu loncalar sadece taş ustalarına değil, çeşitli mesleklerden ve sosyal statülerden gelen bireylere de kapılarını açmıştır. Bu döneme “spekülatif masonluk” denir.
 • 1717 ve Sonrası: 1717 yılında Londra’da kurulan Birleşik Büyük Loca, modern Masonluğun başlangıcı olarak kabul edilir. Bu dönemden itibaren, Masonluk dünya genelinde yayılmış ve çeşitli ritüel ve uygulamalarla zenginleşmiştir.

Masonluk, tarih boyunca birçok ünlü ve etkili kişiyi bünyesinde barındırmış ve toplumsal gelişime katkıda bulunmuştur. Ancak, Masonluk kapalı bir topluluk olduğu için ritüelleri ve üyelik süreçleri hakkında pek çok efsane ve spekülasyon da bulunmaktadır.

Masonluk

Hiram Abif Kimdir ?

Hiram Abif, Masonlukta merkezi bir figür olarak kabul edilir ve Masonik ritüellerin ve sembollerinin önemli bir parçasıdır. Hiram Abif, Kral Süleyman Tapınağı’nın inşasında baş usta olarak görev yapan efsanevi bir figürdür. Hikayesi, Masonluğun Üçüncü Derece ritüelinde önemli bir yere sahiptir ve Masonik öğretiler ve sembolizmin bir parçası olarak kabul edilir.

Hiram Abif’in Efsanesi

Hiram Abif’in hikayesi, Masonluk ritüellerinde dramatize edilen bir mitolojik anlatıdır. Bu efsane, Masonik semboller ve ahlaki dersler içerir ve üyeler için derin anlamlar taşır. İşte hikayenin temel unsurları:

 1. Tapınağın İnşası: Hiram Abif, Kral Süleyman tarafından Kudüs’te inşa edilen büyük tapınağın baş ustası olarak atanır. Sanatında üstün yetenekli bir zanaatkar olarak bilinir ve tapınağın inşasında liderlik yapar.
 2. Sırlara Sahiplik: Hiram Abif, tapınağın inşasında kullanılan gizli bilgi ve sırları bilen tek kişidir. Bu sırlar, taş işçiliğinin ve mimarinin en yüksek ustalık seviyesini temsil eder.
 3. Üç Kötü Usta: Tapınağın inşası sırasında, üç işçi Hiram Abif’in sırlarını zorla öğrenmek ister. Hiram, bu sırları vermeyi reddeder ve üç işçi tarafından saldırıya uğrar.
 4. Şehitlik: Hiram Abif, saldırıya uğradığında sadık kalır ve sırlarını vermeyi reddeder. Bu nedenle öldürülür ve cesedi tapınağın inşaat alanına gömülür.
 5. Diriliş ve Anma: Hiram Abif’in cesedi daha sonra bulunur ve onurlandırılır. Onun sadakati, cesareti ve sırları koruma konusundaki kararlılığı, Masonlar için ahlaki bir örnek teşkil eder.
Hiram Abif’in Masonik Sembolizmi

Hiram Abif’in hikayesi, Masonlukta birçok sembolik anlam taşır:

 • Sadakat ve Dürüstlük: Hiram Abif’in sırları koruma konusundaki kararlılığı, Masonlar için dürüstlük ve sadakatin önemini vurgular.
 • Öğrenme ve Bilgi: Hiram Abif, bilgi ve becerinin en yüksek seviyesini temsil eder. Masonlar, sürekli olarak kendilerini geliştirmeye ve bilgilerini artırmaya teşvik edilir.
 • Ölüm ve Diriliş: Hiram Abif’in ölümü ve sonrasında onurlandırılması, Masonik ritüellerde ölüm ve diriliş temalarını içerir. Bu, yaşamın döngüselliğini ve ahlaki değerlerin sürekliliğini simgeler.
Hiram Abif’in Tarihsel ve Mitolojik Kökleri

Hiram Abif’in efsanesi, tarihi ve mitolojik köklere dayanır. Kral Süleyman’ın Tapınağı ve onun inşası, hem tarihi hem de dini metinlerde yer alır. Hiram Abif’in hikayesi, bu tarihsel temeller üzerine inşa edilen ve Masonik öğretilerle zenginleştirilen bir anlatıdır.

Hiram Abif’in Masonluk İçindeki Önemi

Masonlukta Hiram Abif, Üçüncü Derece ritüelinin merkezinde yer alır ve onun hikayesi, Masonik öğretilerin bir parçası olarak üyeler tarafından öğrenilir ve içselleştirilir. Hiram Abif’in sadakati, bilgeliği ve cesareti, Masonlar için birer ideal olarak kabul edilir ve onun hikayesi, Masonik ritüellerde ve sembolizmde sürekli olarak hatırlanır.

Sonuç

Hiram Abif, Masonlukta ahlaki ve sembolik bir figür olarak büyük bir öneme sahiptir. Onun hikayesi, Masonik ritüellerin ve öğretilerin merkezinde yer alır ve üyeler için derin anlamlar taşır. Hiram Abif’in sadakati, bilgeliği ve cesareti, Masonlar için birer ideal olarak kabul edilir ve onun hikayesi, Masonik ritüellerde ve sembolizmde sürekli olarak hatırlanır.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir